แผนงานงบประมาณรายจ่าย

 

แผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เอกสาร “MTEF ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒”(ปรับปรุง ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗)(เอกสาร Excel)
เอกสาร “แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” (ปรับปรุง ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗) (รวมแผนงาน)(เอกสาร Excel) 
เอกสาร “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” (เอกสารกองแผนงาน)
เอกสาร “ด่วนที่สุด” “แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
เอกสาร “ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5/2558”
แผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุ ปริมาณ เกณฑ์การปันส่วนและข้อมูลการปันส่วนค่าใช่จ่าย เพื่อคำนวนต้นทุนผลผลิต (new)
เอกสาร “MTEF ประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒”(ปรับปรุง ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗)(เอกสาร Excel)
เอกสาร “แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘” (ปรับปรุง ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗) (รวมแผนงาน)(เอกสาร Excel) 
เอกสาร “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” (เอกสารกองแผนงาน)
เอกสาร “ด่วนที่สุด” “แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
เอกสาร “ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5/2558”
แผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561