คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่เบิกจ่ายผ่าน

โครงการชลประทานสกลนคร

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
(ปรับปรุง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับปรุง 19 ธันวาคม ๒๕๕๗)
คำสั่งสำนักชลประทานที่

๕ ที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ของหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานที่เบิกจ่ายผ่านโครงการชลประทารสกลนค (ปรับปรุง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จังหวัดสกลนคร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    มีนาคม ๒๕๕๘
หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

จังหวัดสกลนคร

หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผู้พันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่เบิกจ่ายผ่าน

โครงการชลประทานสกลนคร

คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่เบิกจ่ายผ่านโครงการชลประทานสกลนคร >>> คลิกรายละเอียด

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 
รายงานต่างๆ
1.การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบฟอร์ม (pdf)  แบบฟอร์มแอ็กเซล   ส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือน สำเนา file ที่ skonpro@yahoo.com

2.ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จังหวัดสกลนคร

ตุลาคม ๒๕๕๖    พฤศจิกายน ๒๕๕๖    ธันวาคม ๒๕๕๖ 
มกราคม ๒๕๕๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗    มีนาคม ๒๕๕๗    เมษายน ๒๕๕๗    พฤษภาคม ๒๕๕๗    มิถุนายน ๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่เบิกจ่ายผ่านโครงการชลประทานสกลนคร

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
หนังสือคำสั่ง/ประกาศ/คำสั่งเกี่ยวเนื่องกับการเร่งรัดติดตามงบประมาณ
1.หนังสือจังหวัดสกลนครเลขที่

๐๐๑๗.๒/ว ๒๐๐๒๕ ลว. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ