ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

    ที่ตั้งบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชล ประทานขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในเขตอำเภอที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วงและอำเภอคำตากล้า พร้อมทั้งประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการพิจารณาแก้ปัญหาเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่ พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี และให้คำแนะนำในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบการส่งน้ำ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

                      นายอภิชาติ ลีพรม