ฝ่ายช่างกล

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและ เครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาและเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายภาณุวัฒน์ สิมะลี