ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำและการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่างๆ รวมทั้งด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืชการสำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในโครงการ การควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายวัชรพงค์ ศรีสำราญ