งานบริหารทั่วไป

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการเจ้าหน้าที่ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการฯ ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานบริหารด้านอื่นๆ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลงานและกิจการ ของโครงการและหน่วยงานของกรมชลประทาน เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานชลประทานให้แก่เกษตรกรได้เข้าใจอย่างถูกต้อง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาว อรอิทร์ สอนสะอาด