ภารกิจ

 

   มีหน้าที่และความรับผิดชอบวางแผน  ควบคุม  ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งควบคุมและบริหารงานทั่วไป  ด้านพัสดุ  ครุภัณฑ์  งานธุรการและบัญชีการเงิน   ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  ตืดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัยรวมทั้งวางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ  จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่  โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  โครงการพิเศษอื่นๆ เช่น  โครงการตามพระราชดำริ  โครงการขนาดกลางเร่งด่วน  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 1 งาน 8 ฝ่าย คือ

1.  ฝ่ายวิศวกรรม

2.  ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

3.  ฝ่ายช่างกล

4.  งานบริหารทั่วไป

5.  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

6.  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

7.  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

8.  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

1 comment

  1. Judi

    2EFHGH https://www.genericpharmacydrug.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>