ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำน้ำยาม ประตูระบายน้ำลำน้ำยามณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่างเก็บน้ำห้วยคำ อ่างเก็บน้ำห้วยซวง จังหวัดสกลนคร

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๑

ประชุมพัฒนายกระดับกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน 

ร่วมประชุมกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการศึกษา เพื่อจัดทำ แผนหลักการพัฒนาหนอหาร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และการจัดการแหล่งน้ำ

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick Off)

ต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day