ราคาน้ำมันโครงการชลประทานสกลนคร

ราคาน้ำมันประจำวันของ ปตท. แบบรายจังหวัด

วิธีการใช้งานหน้าเว็บตรวจสอบราคาน้ำมันประจำวันรายจังหวัด

 

ราคาค่าน้ำมันที่ผ่านมา (ดาวน์โหลดราคาน้ำมัน)
วันที่ 23 ม.ค. 62
วันที่ 27 ก.พ. 62
วันที่ 5 มี.ค. 62
วันที่ 14 มี.ค. 62
วันที่ 18 มี.ค. 62
วันที่ 5 เม.ย. 62
วันที่ 11 เม.ย. 62
วันที่ 25 เม.ย. 62
วันที่ 29 เม.ย. 62
วันที่ 8 พ.ค. 62
วันที่ 14 พ.ค. 62
วันที่ 22 พ.ค. 62
วันที่ 27 พ.ค. 62
วันที่ 29 พ.ค. 62
วันที่ 5 มิ.ย. 62
วันที่ 10 มิ.ย. 62
วันที่ 14 มิ.ย. 62
วันที่ 24 มิ.ย. 62
วันที่ 12 ก.ค. 62
วันที่ 24 ก.ค. 62
วันที่ 2 ส.ค. 62
วันที่ 7 ส.ค. 62
วันที่ 19 ส.ค. 62
วันที่ 22 ส.ค. 62
วันที่ 5 ก.ย. 62
วันที่ 12 ก.ย. 62
วันที่ 23 ก.ย. 62
วันที่ 1 ต.ค. 62
วันที่ 11 ต.ค. 62
วันที่ 25 ต.ค. 62
วันที่ 4 พ.ย. 62
วันที่ 25 พ.ย. 62
วันที่ 11 ธ.ค. 62
วันที่ 16 ม.ค. 63
วันที่ 27 ม.ค. 63
วันที่ 30 ม.ค. 63
วันที่ 7 ก.พ. 63
วันที่ 28 ก.พ. 63
วันที่ 4 มี.ค. 63
วันที่ 12 มี.ค. 63
วันที่ 20 มี.ค. 63
วันที่ 30 มี.ค. 63
วันที่ 9 เม.ย. 63