ความเคลื่อนไหวในโครงการชลประทานสกล

            ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร        จังหวัดสกลนคร

 

            ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ อาคารพี.ซี.คอนเวนซั่นฮอลล์ โรงแรม พี.ซี แกรนด์ พาเลซ

ถนนราษฎรเจริญ ต.ธาตุชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

 โหลดไฟล์กำหนดการ